DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

17 val. Mišios tik sekmadieniais.

Viešpatie, meldžiame už kunigus, skelbiančius Gerąją Naujieną ir gydančius sužeistas širdis. Tegul Šventoji Dvasia stiprina juos, o Tavo žodis suteikia drąsos ir išminties.

Meldžiame, kad mūsų tikėjimas būtų stiprus ir veiklus, nedvejojantis ir priimantis visa, kas dieviškajame plane mums paskirta.

Viešpatie, kiekviena diena yra Tavo malonės dovana. Mokyk mūsų jaunimą branginti šią dovaną ir gyventi prasmingai. Palaimink jų kelionę per laiką.

Viešpatie, globok visus Tavo Kūno narius, silpnus ir galingus, mylinčius ir kenčiančius, ieškančius ir puolusius – „tegul visi bus viena“.

Viešpatie, suteik mums malonę – valdyk mūsų mintis ir žodžius. Lydėk ir laimink mūsų darbus.

Meldžiame Šventosios Dvasios, kad Ji suvienytų visų krikščionių širdis Kristuje – Tiesoje.

Meldžiame malonės visiems Dievo vaikams savyje atnaujinti tikėjimo versmę ir ja dalytis su kitais.

Meldžiame visiems žmonėms bendrystę su Dievu išgyventi kaip šventę, kaip vestuvių pokylį.

Meldžiame Viešpatį Dievą kuo sklidiniau mūsų širdis pripildyti atjautos, gailestingumo, kitų šiltų jausmų kenčiantiems, liūdintiems, abejojantiems.

Meldžiame Dievą malonių mūsų vaikams augti žvelgiant į Jėzų, o mums, tėvams, taip pat augti kartu su jais.

Narių vertinimas:  / 0

Jėzau Kristau, prisiimdamas žmogaus prigimtį, Tu sugrąžinai jai pirmykštį kilnumą. Meldžiame, išliek savo Šventosios Dvasios kiekvienam, kuris trokšta būti įsūnytas ir tapti Dievo vaiku.

Mes, per Krikštą įsūnytieji Tavo vaikai, meldžiame, Viešpatie, padėk būti ir augti Tavo Dvasioje, ir tarnauti prisiimant savo kryžių su evangeline dvasia.

Jėzaus įsteigtas sakramentinis Krikštas nuvalo ir skaistina žmogaus širdį. Viešpatie, pripildyk mūsų širdis didžiausiu turtu – paties Dievo buvimu.

Sveikiname sesę Dovilę gražaus jubiliejaus proga ir meldžiame jai Dievo palaimos bei Jo malonių.

Viešpatie, mūsų didžiausias ginklas – mūsų dvasia, kurios jėgą Lietuvos gynėjai parodė sausio 13-ąją. Meldžiame jiems amžino atilsio Dangaus Karalystėje.

Narių vertinimas:  / 0

Meldžiame už pasaulį, skendintį egoizmo, savanaudiškumo, neapykantos sutemose. Lai Betliejaus žiburys primena: gyventi – tai mylėti Viešpaties Jėzaus Kristaus pavyzdžiu – dovanojant save kitiems ir Dievui.

Meldžiame už Bažnyčią, kad ji, Marijos vedama į Sūnų bei Jo auką ir meilę Tėvui, nestokotų vienybės ir apaštališkos dvasios.

Meldžiame už kunigiją, kad išminties užgrūdintu uolumu, pasiaukojančiu, šventu tarnavimu vis daugiau sielų išgelbėtų Amžinybei.

Žvelgdami į Šventąją Šeimą, meldžiame už sužadėtinius ir šeimas, kad būtų tvirtai apsisprendę mylėti Dievą, mokėtų aukotis ir prisiimti atsakomybę, nebijotų išbandymų sunkumais ir kitą mylėtų labiau nei save.

Ant slenksčio 2013-ieji. Meldžiame už Lietuvą, kad gyvu tikėjimu ir nuoširdžia kasdiene malda pelnytume tautai dvasinį atgimimą ir Dievo palaimą.

Narių vertinimas:  / 0

Dėkojame Tau, Viešpatie, – vėl ateini į mūsų pasaulį. Vis labiau visiems apreikšk savo buvimą, kad apstulbinti džiaugsmo patirtume, kaip visa yra Tavo amžiname veikime, Tavo valioje.

Dėkojame, Viešpatie, – esi kantri, gailestinga, nesibaigianti Meilė. Maldaujame – palaikyk pasaulyje taiką, saugok žmoniją nuo nelaimių.

Meldžiame, Viešpatie, – kreipk į šviesą žmonijos protus ir širdis, visus telk, kad šių laikų mokslo laimėjimai ir atradimai tarnautų žmonijos gerovei ir pažangai.

Dėkojame Tau, Viešpatie, – visa keiti. Meldžiame, kad visi tenorėtume Tau tarnauti vis daugiau kituose Tavo veidą matydami – kartu su Tavimi dangų žemėje auginti.

Dėkojame Tau, Viešpatie, už Galilėjiečių bendruomenės sesę Daivą. Sveikiname ją – Tavo meilės žiburėlį – švenčiančią gražų jubiliejų. Globok ją, saugok, laikyk – tešviečia kitiems, tenegęsta

Narių vertinimas:  / 0

Jonas Krikštytojas skelbė Mesijo atėjimą ir kvietė žmones daryti atgailą: „Duokite tikrų atsivertimo vaisių!“ (Lk 3, 8).

Dieve, suteik vyskupams, kunigams išminties, kantrybės ir meilės, priimant tikinčiuosius, atėjusius iš savo širdžių išvalyti nuodėmes ir pasiruošti džiugiam mūsų Išganytojo gimimui.

Jėzau Kristau, padėk augti Tavo įkurtai gyvųjų širdžių Bažnyčiai, apjunk dvasininkų ir tikinčiųjų širdis, kad suvienytomis jėgomis būtų atrasti keliai ir tinkami būdai šiandienos sekuliariame pasaulyje skelbti ir liudyti Evangeliją.

Jėzau Kristau, padėk nepasiduoti kasdieniams rūpesčiams, bet daugiau skirti laiko susitikimui su Tavimi vidiniame kambarėlyje. Padaryk, kad mūsų tikėjimas augtų į gylį, o tikėjimo darbai – į plotį.

Jėzau Kristau, atsiųsk savąją Dvasią, kad mūsų akys pamatytų šalia vargingai gyvenantį, ausys išgirstų pagalbos reikalingą artimą, širdys trokštų pasidalinti su stokojančiu. Kviesk ir gavusį dovanų atsiliepti padėka, jautriu žodžiu ar patarnavimu kitiems.

Jėzau Kristau, atverk jaunimo širdis, padaryk jas jautrias Tavajai išminčiai, mokink branginti skaistumą jaunystėje ir kviesk ieškoti jam skirtojo pašaukimo.

Jėzau Kristau, pasigailėk netikinčiųjų, išlaisvink ir dovanok jiems atsivertimo malonę.

Narių vertinimas:  / 0

Meldžiame už Bažnyčią, kurią aprengi puošniaisiais Dievo garbės rūbais ir kuriai užvelki teisybės apsiaustą. Tegul Bažnyčios vaikų meilė auga pažinimu, visokiu išmanymu ir mokėjimu pasirinkti, kas vertingiau.

Meldžiame, kad mes visi šiais Tikėjimo metais geriau pažintume Dievo žodį, siektume pagal jį gyventi ir augtume tarpusavio meilėje.

Meldžiame, kad miestų gatvėse įžiebtos eglutės taptų šio advento moto – išpažinti ir nusimesti nuodėmės tamsą bei leisti vis ryškiau žibėti Evangelijos vilčiai trapiame žmogaus gyvenime.

Viešpatie, gailestingumo Šaltini, suteik mums atgailos malonę, kad parengtume Viešpačiui kelią, ištiesintume Jam takus ir visa širdimi atsiduotume Tam, kuris Vienintelis gali padaryti mus laimingus.

Meldžiame už ligonius, kad Kūdikėlio Jėzaus Užgimimo laukimas teiktų jiems stiprybės ir vilties ligoje, pavedant Dievui savo bejėgiškumą ir ateitį.

Prašome, kad mes visi, rengdami į širdis kelią Karalių Karaliui, užsidegę ir su begaline kantrybe nukastume puikybės ir kitų ydų kalnus, o slėnius užpiltume dorybėmis ir Dievo malonėmis.

Narių vertinimas:  / 1

Meldžiame popiežiaus intencija, kad Kristus visai žmonijai apsireikštų iš Betliejaus sklindančia ir Jo Bažnyčios veide atsispindinčia šviesa.

Meldžiame už kunigus, jų pasišventimą ir pasiryžimą. Tegul jų tariami žodžiai būna Tavo žodžiai, jų poelgiai – Tavo poelgiai, jų gyvenimas – Tavo, Viešpatie, gyvenimo atspindys.

Meldžiame, kad advento dienos būtų tylios ir prasmingos, kad kiekvienas iš mūsų malda, pasninku ir gailestingumo darbais sulopytume savo sielos apdarą.

Viešpatie, prakalbink paklydusius mūsų Tėvynės vaikus, sudaužyk tik savimi pasitikinčių ir neatgailaujančių sielų puikybę. Lai sužimba jų širdyse Betliejaus žvaigždės šviesa.

Viešpatie, neapleisk mūsų, stiprink advento pasiryžimus išvengti nuopuolių, išgyventi tiesoje. Tepatiria kiekvienas iš mūsų savo gyvenimo džiaugsmuose ir varguose Tavo artumo paguodą.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie maldos būdą
Lankytojai
121348
ŠiandienŠiandien678
VakarVakar854
Šią savaitęŠią savaitę1532
Šį mėnesįŠį mėnesį2421
VisoViso1213486
Statistik created: 2023-10-03T10:00:43+00:00
Lankosi svečių 25
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
6266998

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias