DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

17 val. Mišios tik sekmadieniais.

Narių vertinimas:  / 0

Viešpatie Jėzau Kristau, Tavoji mirtis ant kryžiaus atvėrė mūsų širdis, o Prisikėlimas – parodė naują kelią, pilną Tavojo džiaugsmo ir ramybės. Būki mums vedliu kiekviename darbe, kiekviename susitikime, kiekviename įvykyje.

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu sakei: „Jus aš draugais vadinu.“ Skatink Pasaulio jaunimo dienų dalyvius, susirinkusius Brazilijoje, taip pat ir visus tikinčius į Tave dalintis šioje draugystėje gautomis dovanomis – broliškumu ir bendruomeniškumu, gailestingumu ir jautrumu, dosnumu ir solidarumu, dvasingumu ir romumu, veržlumu ir kūrybingumu.

Viešpatie Jėzau Kristau, visais laikais buvo Tavęs ieškančių žmonių. Vieni prašė išgydymo sau arba artimam, kiti jautė dvasinį troškulį, treti ieškojo atsakymo į klausimus apie tiesą, prasmę. Kviesk mus nuolat būti Tavęs ieškančių ir Tavimi sekančių būryje.

Viešpatie Jėzau Kristau, vienas mokinys prašė Tavęs, kad išmokytumei melstis. Mes prašome – padėk neužmiršti maldos, kurios išmokei. Padaryk, kad ji persmelktų mūsų gyvenimą ir suteiktų jam gyvybingumo. Stiprink mūsų tikėjimą ir padėk, kad tariami maldos žodžiai nesiskirtų nuo veiksmų.

Viešpatie Jėzau Kristau, laimink ir stiprink Galilėjiečių bendruomenę ir jos vadovą kunigą Eitvydą, rodyk kelią, kuriuo ji turi eiti, globok atostogaujančius vaikus, sustiprink sergančius. Ypač prašome Tavęs malonių gražų jubiliejų švenčiančiai sesei Eugenijai.

Narių vertinimas:  / 0

Dėkojame, Tau, Viešpatie, už žodį – juo mus telki į vieningą Bažnyčią. Meldžiame, kad visame pasaulyje daugėtų Gerosios Naujienos skelbėjų.

Meldžiame popiežiaus intencija: kad Pasaulio jaunimo dienos, kurios įvyks Brazilijoje, padrąsintų visus jaunus krikščionis būti Evangelijos mokiniais ir misionieriais; kad visame Azijos žemyne atsivertų durys nešantiems Evangelijos žinią.

Dėkojame, Viešpatie, – esi šviesa mūsų keliui. Meldžiame, kad turėtume Abraomo nuolankumą ir tikėjimą – mums tereikia dienos kaitroje pakelti akis, Tavo Amžinybę įsileisti į savo gyvenimą.

Meldžiame, Viešpatie, už rekolekcijas – teplinta Tavo dvasia, tegu visi Tavęs ieškantys randa Tavyje atgaivą ir poilsį, tebūna priblokšti ir nustebinti – visa priklauso Tau.

Dėkojame, Viešpatie, už vasarą, už visas jos gėrybes dvasiai ir kūnui: žalumą, gamtos grožį, bręstantį metų derlių. Meldžiame, kad mokėtume viskuo tinkamai naudotis ir su Tavo kūriniais visokeriopa meile dalintis.

Narių vertinimas:  / 1

Kristau, Tu – Tėvo atvaizdas, visos kūrinijos Pirmgimis, Bažnyčios Galva, duok, kad Bažnyčios tarnai, valstybių vadovai, priimdami sprendimus, savo žvilgsnį kreiptų į Tave ir klaustų savęs: „Ką Jėzus darytų?“

Viešpatie, padėk visiems abejojantiems sugrįžti pas Tave – savo Viešpatį – visa širdimi ir visa siela.

Tavo įsakymas tiesus ir aiškus, jei tik nebandome jo pritaikyti pagal savo norus. Suteik išminties ir valios, kad jis būtų ne tik mūsų lūpose, bet ir mūsų gyvenime.

Viešpatie, šiame vartojimo ir tarnavimo kūnui amžiuje augink ir stiprink mumyse meilę ir gailestingumą.

Kristau, gydyk nuodėmės sužeistas, todėl sergančias sielas; padėk išravėti godumo, abejingumo, pavydo, savanaudiškumo usnis, kad įsiviešpatautų Tavoji ramybė mūsų širdyse, mūsų šeimose ir valstybėse, ir visame pasaulyje.

Narių vertinimas:  / 1

Kristau, esi Bažnyčios Galva – vienyk, stiprink ir vesk savo Bažnyčią per pasaulio audras į tikrąją meilę ir taiką.

Dieve, panorėjęs Kristuje apgyvendinti visą pilnatvę, – duok pašvęstiesiems negęstančio džiaugsmo ir užsidegimo visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu ištikimai Tau tarnauti.

Gailestingumo Karaliau, padėk krikščioniui visada būti nepailstančia „greitąja pagalba“ vienišam, sužeistam, stokojančiam, pasiklydusiam artimui savo.

Dieve, Tavo rankoj jėga ir galybė – globok ir saugok mūsų mylimą tėvynę Lietuvą, kad tarp kitų pasaulio šalių ji visada išsiskirtų giliu tikėjimu, tvirta moraline nuostata, vienybe ir patriotizmu.

Begaliniai mylintis Tėve, dėl mūsų išganymo paaukojęs savo vienatinį Sūnų, – padėk jaunimui išvengti skaudžių klystkelių ir kompromisų su savo sąžine. Tebrangina savo draugystę su Jėzumi, o kurie Jo nepažįsta – teieško ir teranda.

Amžinybės Viešpatie, iš praeities mūsų sūnūs te stiprybę semia – suteik tikrąją ramybę ir atilsį amžinybėn iškeliavusiems mūsų tautos didvyriams.

Narių vertinimas:  / 2

Viešpatie, vienyk Visuotinę Bažnyčią, kad Jėzaus Kristaus gyvybė pripildytų tikinčiuosius, kurie sakramentais paslaptingai ir tikrai tampa suvienyti su išaukštintu Dievo Sūnumi.

Dieve, susigrąžink mus sau, išliedamas malonės ir maldavimo dvasią, kad atnaujintume ir suminkštintume savo užkietėjusias širdis.

Jėzau Kristau, pasivesdami Tau, meldžiame, kad nuolankiai sektume Tave, išsižadėdami savęs.

Dieve, stiprink mus, savo vaikus, kad sumaniai ir budriai saugotume tikėjimą, atmesdami visa, kas jam priešinga.

Tėve, dėkojame už galimybę vienytis su Jėzumi Kristumi kančioje, džiaugsme ir kasdieniame gyvenime, idant būtume su Juo Tavo garbėje.

Narių vertinimas:  / 0

Dėkojame, Viešpatie, už Atpirkimą – esame įsūnyti, esame Tavo Bažnyčia, Tavo vaikai. Padaryk, kad mes visi taptume Tavo begalinės meilės liudytojais.

Meldžiame, Viešpatie, popiežiaus intencija: kad įsivyrautų tautose dialogo, įsiklausymo ir abipusės pagarbos kultūra; kad ten, kur stipri supasaulėjimo įtaka, krikščionių bendruomenės iš naujo veiksmingai evangelizuotų.

Dėkojame, Viešpatie, už visa, ką patiriame, – ryšio su Tavimi ir Bažnyčia džiaugsmą; gamtos, gyvybės stebuklą. Visa semiame iš begalinės meilės mums. Meldžiame, visa palaikyk ir vienyk savyje, nes be Tavo malonės patys nieko negalėtume.

Meldžiame, Viešpatie, už visus, patiriančius sielvartą ir išmėginimus, – stiprink visus, suteik jėgų, paguodos. Meldžiame sveikatos ligoniams.

Meldžiame, Viešpatie, už mūsų tautą – tebūna gyvas joje istorijos atminimas, teišlieka mumyse laisvės kovotojų dvasia. Ypatinga globa apglėbk mus; padėk šių dienų žmogui suprasti, koks svarbus melo ir tiesos akivaizdoje kiekvieno mūsų asmeninis pasirinkimas.

Meldžiame, Viešpatie, už žuvusius mūsų tautiečius. Prisimename žuvusius tremtyje; mename ir visas karų ir prievartos aukas. Suteik, Viešpatie, visiems amžinąjį atilsį savo prieglobstyje.

Narių vertinimas:  / 0

Viešpatie, laimink ir stiprink savo dvasia tėvą Lionginą, nominuotą vyskupu, teik savo malonių, padėk atsakingoje tarnystėje išlikti uoliu Tavo tarnu.

Viešpatie, prikelk tikėjimui jaunų žmonių širdis, kad supratę Tavo meilės stebuklą savo kasdieniame gyvenime darbais, tiesa, skaistumu skelbtų Evangeliją.

Jėzau Kristau, prikelk gyvenimui per nuodėmę mirusias sielas, išlaisvink nuo priklausomybių, beprasmio bėgimo, tuščių malonumų, vergavimo „mamonai“, įkvėpdamas į jas savo žodžio gyvybę.

Kristau, leisk sergantiems, kenčiantiems, vargstantiems širdimi išgirsti Tavo ištartą „neverk“ ir atsiverti Tavo išganingam gydymui.

Jėzau, Tau pagailo motinos, apraudančios savo sūnų. Ugdyk ir mumyse gailestingumo, atjautos, ramybės dvasią ir veiklią meilę.

Narių vertinimas:  / 0

Dieve, esi vienas trijuose Asmenyse. Išlaikyk vienybėje kunigus, vyskupus ir visą savo Bažnyčią.

Viešpatie, suprasti Trejybės slėpinį – lyg jūrą išsemti. Guosk mus savo artumu, jaučiamės prieš Tave silpni ir nusidėję.

Viešpatie, duok išminties ir valios teisingai tvarkyti Tavo sukurtąjį ir mums patikėtąjį pasaulį.

Viešpatie, atverk mūsų širdis suprasti Tavo planą kiekvieno iš mūsų gyvenimui.

Viešpatie, leisk Tavimi džiaugtis amžinybėje mirusiems mūsų artimiesiems, draugams bei geradariams.

Narių vertinimas:  / 0

Amžinasis Dieve, nuo pasaulio pradžios Tavo kuriančioji Dvasia visa palaiko ir šventina. Nepaliaujamai kreipki Ją Jėzaus Kristaus Bažnyčiai, kad šią ir jos kunigus stiprintų, skaistintų, vestų.

Viešpatie Jėzau, per Šventąją Dvasią padarei mus Dievo vaikais. Mokyki mus nuolat siekti dangiškosios Tėvo ir Sūnaus bendrystės vaisių – tikėjimo, vilties, meilės.

Gerasis Dieve, žmogaus trapumui nuolat reikia Tavo Šventosios Dvasios dovanų, kad jo sielą apšviestų, iš nuodėmių gelbėtų, gydytų, mokytų, ragintų, guostų. Meldžiame išminties, supratimo, patarimo, tvirtumo, pažinimo, maldingumo ir pagarbios Dievo baimės dvasios.

Gailestingasis Dieve, Tu pažįsti mūsų silpnumą, žinai, kad mintimis, žodžiais ir darbais mes kur kas dažniau statome ne katedras, o babeles. Neleiski, kad mums vadovautų pasaulio dvasia. Tegu mus lydi Tavoji meilės Dvasia.

Amžinasis Dieve, Šventosios Dvasios galia Tu savo Sūnų prikėlei iš numirusiųjų. Duok mūsų nuodėmingoms sieloms atgaila tapti vertomis priimti Šventosios Dvasios dovaną ir eiti amžinybės keliu.

Narių vertinimas:  / 0

Vyrai galilėjiečiai nenuleisdami akių stebėjo Jėzų – žengiantį į dangų. Jėzau, meldžiame, padėk savajai Bažnyčiai, nuolat budint ir laukiant Tavęs sugrįžtant, uoliai darbuotis ir nepaliaujamai Tave šlovinti.

Garbingiausiasis Tėve, suteik Tavimi tikintiems išminties ir apreiškimo dvasios, kad galėtume kuo pilniau pažinti Tave ir tą viltį, į kurią esame pašaukti.

Viešpatie, savo mokinius siuntei eiti ir padaryti tavo mokiniais visų tautų žmones. Padėk mums, Tave išpažįstantiems, savu tikėjimu ir visu gyvenimu liudyti Tave kitiems.

Jėzau, pažadėjai būti su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Neleisk to pamiršti ir suteik paguodos liūdintiems, stiprybės nusilpusiems, drąsos abejojantiems, o visiems – pasitikėjimo Tavimi.

Meldžiame už visus Tavęs dar nepažįstančius ir nuodėmės tamsoje skendinčius. Apšviesk jų dvasios akis, kad atsiverstų ir pažintų, koks garbingas Tavo paveldėjimo turtas. 

Narių vertinimas:  / 0

Dieve, meldžiame Tavo pažadėtų džiaugsmo, vienybės, ramybės ir meilės dovanų Bažnyčiai – silpnai, trapiai, nuodėmingai, bet viltingai keliaujančiai į švytinčią dangiškąją Jeruzalę.

Meldžiame už krikščionis visame pasaulyje, kad jie siektų gyventi pirmųjų amžių krikščionių meilės dvasia ir susilaikytų nuo bet kokių šiuolaikinės stabmeldystės formų bei visokio ištvirkavimo.

Viešpatie Dieve, laimink misionierių ir Lietuvos jaunimo bendro renginio „Išeik į aikštę“ organizatorių darbą, dalyvių liudijimus bei maldas, kad kuo daugiau ieškančių žmonių atsigręžtų į Tave ir įprasmintų savo gyvenimą.

Dėkojame Tau, Dieve, už gyvas mamas, kurios savo vaikams yra stiprybės bei doros pavyzdžiai ir tikėjimo, vilties bei meilės švyturiai. Saugok jas ir globok.

Meldžiame už amžinybėn iškeliavusias mamas, kurios mus ramino, guodė, šildė savo širdies šiluma. Tegul jos ilsisi Tavo, Jėzau, artume.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie maldos būdą
Lankytojai
121351
ŠiandienŠiandien704
VakarVakar854
Šią savaitęŠią savaitę1558
Šį mėnesįŠį mėnesį2447
VisoViso1213512
Statistik created: 2023-10-03T10:00:43+00:00
Lankosi svečių 26
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
6267112

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias