DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Pritariančius naujai maldos iniciatyvai visada kviečiame pasižymėti, paspaudžiant mygtuką Vertinti (jeigu jo nėra, pirmiausia paspauskite pačią straipsnio antraštę, žalsvame fone, kad atsirastų mygtukas), kad galėtumėte matyti dvasinių, ta pačia intencija besimeldžiančių bičiulių skaičių.

Narių vertinimas:  / 3
BlogiausiasGeriausias 

Kaip paskelbė visi didesni internetiniai dienraščiai (žr. Bernardinai.lt), balandžio 5 d. popiežius Pranciškus priėmė kardinolo Audrio Juozo Bačkio atsistatydinimą iš Vilniaus arkivyskupo pareigų (pagal Kanonų teisės kodekso 401 kan. § 1) ir naujuoju Vilniaus arkivyskupu paskyrė vyskupą Gintarą Grušą, perkeldamas jį iš Lietuvos kariuomenės ordinaro pareigų.

Siūlome perskaityti naujojo Vilniaus Arkivyskupo pareiškimą (pateikiamas žemiau) ir malda lydėti naująjį arkivyskupijos ganytoją, kaip jis pats to prašo pareiškime.

 

2013 m. balandžio 5 d.

Naujai paskirto Vilniaus Arkivyskupo Metropolito Gintaro Grušo pareiškimas

Šiandien popiežius Pranciškus paskyrė mane Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu. Sujaundino dėmesys Lietuvai, kad po paskyrimo savo įpėdinio Buenos Aires arkivyskupijoje, esu antrasis šio popiežiaus paskirtas vyskupas. Priimu šį naują siuntimą su tuo pačiu klusnumu ir viltimi, kaip esu priėmęs visus ankstesnius Viešpaties siuntimus pašaukimo kelyje, nes Viešpats mūsų niekada neapleidžia. Nuo pirmo karto kai sąmoningai supratau ir priėmiau Viešpaties kvietimą sekti Jį kunigystės keliu, siekiau pakartoti savo “Taip” kiekviename naujame ir nuostabiame pašaukimo posukyje – ar tai prieš 20 metų rengdamas Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje, ar vadovaudamas Vilniaus kunigų seminarijai, ar tarnaudamas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinio sekretoriaus pareigose, ar būdamas Lietuvos Kariuomenės Ordinaru.

Vilniaus arkivyskupija, kaip ir visa Lietuva, turėjo garbingą, bet dažnai ir skausmingą istoriją. Pastaruosius 21 metus, jai vadovaujant J.Em. Kardinolui A. J. Bačkiui, įvykdyti milžiniški darbai, atstatant pagrindines bažnytines struktūras, padedant vyskupijai ir Bažnyčiai visoje Lietuvoje atsigauti po ilgų komunistinės sistemos persekiojimo metų, kuriuose Vilniaus ganytojas arkivysk. Julijonas Steponavičius 25 metus buvo priverstas gyventi vidinėje tremtyje, atskirtas nuo savo vyskupijos ir savo tikinčiųjų. Kardinolo atliktuose darbuose aiškiai atsispindi Viešpaties vedimas, ir jis palieka vyskupiją žymiai tvirtesnę negu jinai buvo prieš du dešimtmečius. Esu jam dėkingas už pakvietimą darbuotis Lietuvoje, už visus tris kunigystės laipsnių šventimus, kuriuos gavau per jo rankas Vilniaus Arkikatedroje, bei už visą tėvišką rūpestį ir globą, ne tik man, bet ir visai Arkivyskupijai.

Šie metai, Tikėjimo metai, toliau kviečia mus visus irtis į tikėjimo gelmes, ne tik tam kad geriau pažintume mūsų tikėjimą, bet kad juo gyventumėm. Naujasis popiežius Pranciškus laimėjo mūsų širdis savo žmogišku nuoširdumu bei gyvai išreikštu tikėjimu. Jo pavyzdys kviečia mus visus į gilesnį atsinaujinimą – vyskupus, kunigus, vienuolius, vienuoles ir pasauliečius. Naujoji evangelizacija - tai kasdien giliau gyventi gyvenimą santykyje su Kristumi ir padėti kitiems jį atrasti – asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime.

Brangūs Vilniaus Arkivyskupijos tikintieji ir visi šios teritorijos gyventojai, Šv. Tėvo paskirtas į šias pareigas sieksiu aprėpti visus, ir kviečiu Jus kartu žengti kuriant tą vienybę, dėl kurios Kristus meldėsi Paskutinės Vakarienės metu. Čia bus reikalingas Šv. Dvasios vedimas, kad mes visi kartu malda ir darbu galėtumėm įveikti tautinius, ekonominius, politinių požiūrių skirtumus bei savanaudiškumo pagundas, o dalindamiesi savo talentais ir kryžiais atsinaujintumėm patys ir atnaujintumėm vietinę Bažnyčią ir visuomenę.

Ši žinia mus pasiekia bešvenčiant Velykų savaitę ir besirengiant Dievo Gailestingumo sekmadieniui. Todėl kviečiu visus atverti savo širdis Kristui, Dievo Gailestingumui. Nebijokime dalintis Kristaus Žinia savo šeimose, su savo kaimynais ir kolegomis – priimti Dievo Gailestingumą ir patiems būti gailestingiems. Tik taip sugebėsime sukurti visuomenę kokios norime, kurioje neapsiribojame kvietimu toleruoti - tai yra, pakęsti - vieni kitus, bet kviečiame remtis Kristaus įsakymu mylėti vieni kitus, kaip Jis mus mylėjo.

Priimdamas šią tarnystę Jūsų naudai ir ją pradėdamas prašau jūsų visų maldų. Vilniaus Arkivyskupo pareigas pradėsiu vykdyti Šv. Jurgio, Vilniaus Arkivyskupijos globėjo, šventėje su iškilmingom ingreso šv. Mišiom Vilniaus arkikatedroje balandžio 23 d., 12 val. Kviečiu dalyvauti atstovus iš visų arkivyskupijos parapijų, vienuolynų, judėjimų, vyskupijoje veikiančių pastoracinių centrų, katalikiškų mokyklų – kad tai būtų tikrai mūsų visų, visos Arkivyskupijos šventė. Prašau, kad tie, kurie negalės asmeniškai dalyvauti, ypač ligoniai, lydėtų savo malda.

Telydi, telaimina ir tesuvienija mus Gailestingasis Dievas.

+ Gintaras Grušas

Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas nominatas

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Svetainės lankytojams
Klausimas apie maldos adresatą
Lankytojai
811187
ŠiandienŠiandien114
VakarVakar118
Šią savaitęŠią savaitę114
Šį mėnesįŠį mėnesį317
VisoViso811187
Statistik created: 2020-08-03T14:52:28+00:00
Lankosi svečių 5
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3846324

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias