DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Narių vertinimas:  / 0

Dėkojame Tau, Viešpatie, – esi mūsų Ganytojas, neši žmoniją Amžinybės keliu; kiekvienas mūsų tebūna Tavo įrankiu.

Meldžiame popiežiaus intencija: kad visi krikščionys viešai ir maldingai išpažintų savo tikėjimą; kad misijų šalių Bažnyčios liudytų prisikėlimo viltį.

Dėkojame, Viešpatie, – Tavo įkvėpti apaštalai skelbė Žodį, susilaukė mokinių, telkė pirmųjų krikščionių bendruomenes. Ačiū už Bažnyčią – paliktą mums Tavo Meilės laidą.

Meldžiame šių dienų Bažnyčiai gyvybės – daugiau pašaukimų Tavo tarnystei; teauga krikščionių bendruomenės; tebūna jos Tavo, Viešpatie, garbės židiniai.

Narių vertinimas:  / 0

Meldžiame šviesos, ryžto, ištvermės popiežiui Pranciškui vadovaujant ganytojiškai Bažnyčios tarnybai. Meldžiame sveikatos popiežiui emeritui Benediktui XVI, šventusiam garbingą sukaktį.

Meldžiame Šventosios Dvasios dovanų kunigijai, kuriai patikėta būti Bažnyčioje gailestingosios Dievo meilės ženklu ir įrankiu. Prašome tikinčiuosius malda palaikyti ir stiprinti kunigus, tarp jų ir naująjį Vilniaus arkivyskupą Gintarą.

Meldžiame Dievą malonės, kad Jėzaus Kristaus gyvenimo apmąstymas taptų mūsų svarbiausiu rūpesčiu, kad Dievo Sūnų išpažintume kaip savo gyvenimo Viešpatį, Mokytoją, Draugą.

Meldžiame atsivertimo malonės tiems, kuriems Dievas yra svetimas ar nesuvokiamas. Meldžiame jiems patirti, koks švelnus ir mylintis yra žmogaus Kūrėjas.

Meldžiame ir už moteris bei vyrus, kurie gyvenime kuria mažąją namų Bažnyčią – šeimą.

Narių vertinimas:  / 0

Meldžiame už popiežių Pranciškų, kad jis, savo darbais stengdamasis supanašėti su Jėzumi, vienytų istorijos eigoje susiskaldžiusius krikščionis.

Jėzau, Tu apaštalams po nesėkmingos žūklės pasiūlei dar sykį užmesti tinklus, o paklususius Tau mokinius apdovanojai begalinėmis malonėmis ir netikėtu vaisingumu. Mokyk ir mus pasitikėti Tavimi.

Viešpatie Jėzau, sujunk mus visus, šiandien susirinkusius švęsti Eucharistijos, į tikėjimo ir meilės bendrystę.

Jėzau, mirties Nugalėtojau, padėk krikščionims apauti savo kojas Evangelijos skelbimo ir tarnystės kitiems batais.

Jėzau Kristau, kai Tu šiandien klausi mūsų: „Ar myli mane?“, leisk atliepti Tau tyliai širdyje pasakant „taip“ ir skubėti padaryti gerą darbą artimui.

Narių vertinimas:  / 0

Viešpatie Jėzau, dėkojame už Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio tarnystę ir meldžiame, kad laimintum naujai paskirto arkivyskupo Gintaro Grušo žingsnius bei darbus.

Jėzau, nuodėmės ir mirties Nugalėtojau, prašome, kad, draugaudami su Tavimi ir uoliai darbuodamiesi pagal savo pašaukimą, visiems sutiktiesiems liudytume tikėjimo džiaugsmą kelionėje į dangiškąją Jeruzalę.

Apaštalas Tomas palietė Tavo, Jėzau, kūno žaizdas ir iš netikinčio tapo tikinčiu. Meldžiame, kad Tavo buvimas šalia naikintų mūsų dvejones, išgąstį, baimes, nerimą ir perkeistų viską į meilę.

Prisikėlęs Jėzau, meldžiame, kad Dievo žodžio skaitymas vestų mus į žavėjimąsi Tavimi bei peraugtų į pasitikėjimo ir meilės ryšį, pranokstantį materialaus pasaulio ribas.

Jėzau Kristau, meldžiame už Bažnyčios vaikus, kad Tavo kančios ir Prisikėlimo žinia padrąsintų vargo prispaustus žmones, o stipresnius kviestų padėti varguoliams.

Narių vertinimas:  / 0

Meldžiame, Viešpatie, už Bažnyčią: tegul popiežiaus Pranciškaus vedama ji nebijo Tavo Kryžiaus ir pasiekia amžinąją garbę su Tavimi.

Meldžiame, Viešpatie, už jaunimą: tegul jaunų žmonių tiesos siekis prasiveržia pro apgaulingus įvaizdžius ir būna patrauktas autentiško Jėzaus Kristaus mokymo ir pavyzdžio.

Meldžiame, Viešpatie, ugdyti mumyse tarnystės broliams dvasią.

Meldžiame, Viešpatie, kad per klusnumą Tau atrastume savo tikrąją laimę.

Meldžiame, Viešpatie, už Galilėjiečių bendruomenę: kreipk mūsų žingsnius į Jėzaus pėdas ir duoki meilės bei kantrybės jomis žengti.

Narių vertinimas:  / 0

Viešpatie, meldžiame, globok savo įsteigtą Bažnyčią, vesk ją per dykumas ir išbandymus, net tyruose atverdamas tiesos upes, kad ji nepailsdama tarnautų Tavo šlovei.

Viešpatie, dėkojame Tau už naujai išrinktą popiežių Pranciškų. Meldžiame jam Tavo globos, malonių, kad, būdamas „mažasis brolis“ ir degdamas meile bei atsidavimu Tau, kartu su Tavo tauta kurtų „Saulės giesmę“.

Kristau, Tavo išmintis, ramybė, meilė ir nuolankumas tepavergia tuos, kuriuos pašaukei būti Tavo tarnais žemėje.

Kristau, surašyk mūsų silpnybes, klaidas, kaltybes smėlyje, kad širdimi perskaitę nebedrįstume nieko smerkti nei teisti, tik gailestingumo darbais tarnautume savo artimui, meile, romumu ir tyra širdimi liudytume Tave.

Jėzau Kristau, uždek mus visus troškimu būti Tavo pagautus ir padaryk mus pajėgius atsisakyti savęs tiek, kad laimėtume Tave.

Narių vertinimas:  / 0

Dieve, siųsk supratimo Dvasią, kad kardinolai išrinktų šiam metui tinkamiausią Petro įpėdinį ir Bažnyčios ganytoją.

Jėzau Kristau, stiprink šeimas, kuriose gimsta ir bręsta žmogus, duok tėvams stiprų tikėjimą, kad sugebėtų gyventi darnoje, ištikimybėje ir deramai paruoštų vaikus savarankiškam gyvenimui.

Jėzau Kristau, suteik jaunimui išminties, kad suvoktų skaisčios draugystės vertingumą ir Tavo valios ieškojimo prasmingumą, priimant atsakingus sprendimus.

Jėzau Kristau, nuolat stiprink mus savo žodžiu, meile, kantrybe, gailestingumu, kad ištvermingai ir drąsiai visose aplinkybėse liudytume apie Tave pasauliui.

Jėzau Kristau, skatink krikščionis pasninku, malda ir atgailos darbais pasiruošti mūsų išganymo šventei.

Jėzau Kristau, įvesk į savo Tėvo namus mūsų bendruomenės sesę Angelę, kurią prieš septynerius metus pasišaukei pas save.

Narių vertinimas:  / 0

Meldžiame Šventosios Dvasios – meilės ir tiesos Dvasios – vedimo visiems konklavos dalyviams, renkantiems naują Bažnyčios vadovą.

Mylintis Dieve, meldžiame už Motiną Bažnyčią, keliaujančią Dievo tautą, išlaikyk ją tvirtą Tavo bendrystėje, šio pasaulio skersvėjuose besiremiančią į tikrąją dvasinę uolą – Kristų.

Dėkojame už sakramentais teikiamą regimą ir neišsenkančią Tavo malonę; meldžiame, kad kuo daugiau brolių ir sesių pasinaudotų kuriančia, gaivinančia sakramentų galia, kad, atvira širdimi priimdami juos, šitaip taptų tikraisiais broliais ir sesėmis Kristuje.

Gerasis Dieve, Šv. Kazimiero šventėje prašome karalaičio Kazimiero užtarimo mūsų Tėvynei Lietuvai, jos jauniems žmonėms – meilės tiesai, drąsos ginant krikščioniškas vertybes, skaistumo ir doros.

Viešpatie Dieve, šioje gavėnioje nuženk į mūsų širdis, apvalyk jas ir padėk mums geriau pažinti save pačius, tegul ši susitikimo vieta vėl tampa pašventinta Tavimi ir pašvęsta Tau. Tada bevaisis figmedis vėl pasipuoš vaisiais Tavo karalystės šlovei.

Narių vertinimas:  / 0

Dėkojame, Viešpatie, už popiežiaus Benedikto XVI tarnystę ir meldžiame, kad visi vyskupai, kunigai bei visa Bažnyčia būtų klusnūs Šventajai Dvasiai.

Viešpatie, meldžiame Šventosios Dvasios šviesos kardinolams, rinksiantiems naująjį popiežių, o tikintiesiems ir visam pasauliui – taikos ir ramybės.

Padėk, Viešpatie, kad atgaila ir pasninkas mus vestų į Tavo Karalystę.

Pažadink, Viešpatie, ir padėk atpažinti Tavęs ilgesį tiems, kurie Tavęs dar nepažįsta.

Ugdyk, Viešpatie, mumyse meilę, stipresnę už susiskaldymus.

Narių vertinimas:  / 0

Viešpatie Dieve, globok Šventąjį Tėvą, išmintingai vadovavusį Bažnyčiai. Meldžiame, kad jis toliau tarnautų Bažnyčiai malda. Priimk ir mūsų nuoširdžias maldas už vyskupus bei kunigus ir padėk jiems viską daryti Dievo garbei.

Meldžiame už būsimąją kardinolų konklavą, kad per kardinolų atsivėrimą Šventosios Dvasios dvelksmui būtų išrinktas tinkamas Bažnyčios vadovas ir taip pasireikštų Dievo valia.

Viešpatie Jėzau, meldžiame už mūsų Tėvynės Lietuvos vadovus ir eilinius piliečius. Suteik visiems mums stiprybės, kad su Tavo pagalba įveiktume gundymus turtais, valdžia ir garbe.

Jėzau Kristau, meldžiame mums visiems nuolankaus klusnumo, kad pažintume Dievo valią savo gyvenime ir ją vykdytume.

Brangus Išganytojau, Tu, keturiasdešimt dienų praleidęs dykumoje, buvai gundomas piktosios dvasios. Mokyk mus savo pavyzdžiu nugalėti pagundas Meile ir nuolankumu per Kryžių.

Dėkojame, Viešpatie, už Apreiškimą – esame Tavyje, esame pašaukti jau dabar Tavo meilę patirti. Padėk mus augti joje ir ją skleisti savo gyvenimu.

Meldžiame, Viešpatie, kad viską vis labiau patikėtume Tau – nuo Krikšto būdami Tavo valtyje, jaustumės saugūs, vien galėdami Tavo meilę priimti ir mokydamiesi ja dalintis.

Dėkojame, Viešpatie, už Žodį – paguodžiantį, kviečiantį irtis, drąsinantį. Meldžiame klausos jautrumo įsiklausyti, leistis Jo nešamiems.

Dėkojame, Viešpatie, už begalinę malonę. Prisiartink prie kiekvieno, kuomet liūdime, blaškomės, bijome, negalime išsitiesti. Leisk patirti, kokia tai nuostabi kelionė, kurioje visa priklauso Tau.

Dėkojame, Viešpatie, ir meldžiame už visą kūriniją – visa keliauja į Tavo šventovę, kur Tavo šlovėje su šventųjų ir angelų pulkais Tau šlovės himnus giedosime.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie maldos būdą
Lankytojai
822598
ŠiandienŠiandien166
VakarVakar139
Šią savaitęŠią savaitę1122
Šį mėnesįŠį mėnesį4636
VisoViso822598
Statistik created: 2020-09-18T14:52:47+00:00
Lankosi svečių 6
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3892002

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias