DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Gavėnios metu daugiau laiko skyrę dvasiniam gyvenimui, atlikę sąžinės apyskaitą, priėmę Susitaikymo sakramentą, sugrudusiomis ir taikiomis širdimis ruošėmės svarbiausiai krikščionių šventei – šv. Velykoms. Taip kasmet  panašiai, tačiau tuo pačiu ir vis kitaip palytėti kartu su viso pasaulio tikinčiaisiais broliais sesėmis švenčiame įvykius buvusius prieš daugiau nei 2 tūkstančius metų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančią, Mirtį ir Prisikėlimą.

Šiais metais Didžiąją Savaitę Trinapolio rekolekcijų namuose kunigas Eitvydas vedė dvasines pratybas pagal šv. Ignacą Lojolą. Grupelė žmonių, ieškančių gilesnio Dievo ir savęs pažinimo savaitėlei palikę kasdienius rūpesčius leidosi tikėjimo kelionėn šv. Ignaco pramintu taku. Kiekviena diena buvo pripildyta tylos ir susikaupimo, Dievo žodžio šviesos. Kartu švenčiamos Mišios ir asmeninis kunigo palydėjimas – visa tai skirta norintiems gilinti savo tikėjimą. Tai galimybė atnaujinti savo santykį su Dievu, kad vis labiau atsiliepus į Dievo kvietimą ieškoti ir atpažinti Jo valią, atsižadant nuodėmių ir ydingų įpročių, tai vestų į sielos išganymą.

Norintys švęsti Didįjį Tridienį galėjo prisijungti prie rekolektantų, pasiliekant vienuolyne ir asmeniškai, būnant kontempliacijos tyloje, maldingai apmąstyti Viešpaties kančią, mirtį, palaidojimą, laukiant Jo prisikėlimo.

Didįjį Ketvirtadienį po Paskutinės Vakarienės Mišių Švč. Sakramentas buvo perneštas iš bažnyčios į koplytėlę, kur buvo galima pasilikti Švč. Sakramento adoracijai, dėkojant už Eucharistijos dovaną, kurią Jėzus paliko mums savo kančios atminimui.

Didįjį Penktadienį visiška tyla bei susikaupimas. Vakare Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Didįjį Šeštadienį visi apsigyvenusieji Trinapolio rekolekcijų namuose bendruomeniškai šventė Valandų liturgijos Rytmetinę, Dieninę ir Vakarinę.

Pasibaigus Didžiajam Šeštadieniui, vakare, į Trinapolio vienuolyną susirinko galilėjiečių bendruomenė, bendrakeleiviai ir svečiai. Atėjo šalia gyvenančios Kristaus Karaliaus seserys. Nusileidus saulei, prie laužo skamba giedomos giesmės. Laukimas. Ramybė. Ir džiaugsmas. Kad esame kartu, kad esame ir norime būti gerais Dievo vaikais. Nežiūrint to, kad dažnai suklumpame. Žinome, kad galime keltis, nes Jis visada yra šalia. Kunigas Eitvydas su patarnautojais ateina prie laužo. Uždegama Velykinė žvakė, prie bažnyčios durų nuo jos uždegamos susirinkusių atsineštos žvakės. Šviesos procesija pajuda į bažnyčią. Kristus mums šviečia! Skamba Velykinis šlovinimas. Klausomės skaitinių iš Senojo Testamento tamsioje bažnyčioje, po to skaitinys iš Naujojo testamento. Šviesa, Zigmo pučiamo trimito garsai, sesučių Veronikos ir Agnietės giedamas jaunatviškas „Aleliuja“, nuostabūs muzikiniai kūriniai sugroti Jurgos, jos tėvelio Eugenijaus ir jų draugės Justės. Jų rankose jiems paklūstantys smuikais, violančelė ir altas. Iškilminga, gražu, tikra, jautru. Prie altoriaus sėdi Kristus. Gražus, susimąstęs veidas – gal meldžiasi už žmones, kad į tiesos kelią grįžtų, gal mąsto, kaip pamaitinti išalkusius duona, o paskui pagirdytų trokštančius. Tai sesės Rūtos širdies ir darbščių rankų kūrinys. Kalbantis ir kviečiantis.

Tavo Dieve šlovei visa tai skirta!

Atnaujinę krikšto pažadus, priėmę Komuniją, apsčiai pripildyti gyvojo Dievo pajautimo ir šalia esančio brolio sesės bendrystės giedame KRISTUS PRISIKĖLĖ! ALELIUJA!

Dėkojame kunigui Eitvydui už pakvietimą kartu Velyknaktį, už jo rūpestį, kad Liturgija būtų iškilminga ir dvasiškai turtinga, sakome širdingą ačiū patarnautojams, skaitovams, giesmininkams, trimito ir smuiko mylėtojams, susimąsčiusio Jėzaus kūrėjai, ačiū visiems visiems čia susirinkusiems kartu švęsti Kristaus Prisikėlimą.

KRISTUS PRISIKĖLĖ! ALELIUJA!

 

Daugiau straipsnių...

 1. 2018 03 23 - Lietuvos šimtmečio paminėjimas
 2. 2017 11 01 ir 04 - Maldingos kelionės per kapines
 3. 2017 10 07 - Kelionė į Guronis, į Rožinio slėpinių parką.
 4. 2017 08 13-16 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 5. 2017 06 10 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 6. 2017 06 04 - Naujų narių priėmimas
 7. 2017 05 07 - Siekio atnaujinimas
 8. 2017 01 07 - Atsisveikinimas su sese Elenute K.
 9. 2016 11 01 ir 06 - Maldingos kelionės per kapines
 10. 2016 10 26 - Atsisveikinimas su sese Juoze Č.
 11. 2016 10 01 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 12. 2016 08 27 - Išvyka į Molėtų observatoriją
 13. 2016 08 14-17 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 14. 2016 06 23-07 23 – Maldingi atostogų žygiai
 15. 2016 06 11 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 16. 2016 05 06-08 - Nacionalinis Gailestingumo Kongresas
 17. 2016 04 24 - Naujo nario priėmimas į bendruomenę
 18. 2016 04 17 - Bendruomenės 15 metų sukakties šventimas
 19. 2016 04 10 - Trijų sesių priėmimas į bendruomenės naujokyną
 20. 2016 04 03 - Siekio atnaujinimas
 21. 2016 03 26 - Velykinio Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienio šventimas
 22. 2016 02 08 - Atsisveikinimas su sese Irena R.
 23. 2015 12 12 - Tarnystė Gailestingumo namelyje
 24. 2015 12 06 - Atlaidai Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje
 25. 2015 11 01-07 - Su malda per Vilniaus kapines
 26. 2015 10 03 - Maldinga kelionė į Rožinio slėpinių parką Guronyse
 27. 2015 08 16-29 - Rekolekcijos Trinapolyje
 28. 2015 07 25 - Paskutinis šios vasaros žygis baidarėmis
 29. 2015 07 18 - Evangelizacinis žygis baidarėmis
 30. 2015 07 04 - Žygis baidarėmis Merkiu
 31. 2015 06 23 - Naktinis Joninių žygis baidarėmis
 32. 2015 06 13 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 33. 2015 05 31 - Gegužinės gamtoje
 34. 2015 05 14 - Klausėmės nuostabaus koncerto Vilniaus sinagogoje
 35. 2015 04 12 - Siekio atnaujinimas
 36. 2015 04 02-05 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 37. 2015 03 26 - Atsisveikinimas su sese Onute M.
 38. 2015 01 10 - Šeimadienis
 39. 2014 11 22 - Naujų narių priėmimas į bendruomenę
 40. 2014 11 02 - Kapų lankymas Visų mirusiųjų paminėjimo dieną
 41. 2014 11 01 - Kelionė per kapines su Visais Šventaisiais
 42. 2014 10 12 - Pirmą kartą Viešpaties dieną šventėme Mikalojaus bažnyčioje
 43. 2014 10 06 - Galilėjiečių pirmosios Mišios Mikalojaus bažnyčioje
 44. 2014 10 05 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 45. 2014 09 28 - Šviesus atsisveikinimas su Šv. Kazimiero bažn. bendruomene
 46. 2014 09 21 - Atsisveikinimas su brangia sese Dovile
 47. 2014 08 17-30 - Rekolekcijos Trinapolyje
 48. 2014 07 10 - Įspūdžiai po plaukimo baidarėmis Nerimi
 49. 2014 06 15 - Pažintis su Mikniškių bendruomene
 50. 2014 06 08 - Pūčkorių pažintiniu taku
 51. 2014 06 01 - eisena-šventė „Šeima - gyvybės lopšys“
 52. 2014 05 18 - Išvyka į Guopstas
 53. 2014 04 21 - Galilėjiečių bendruomenės siekio atnaujinimas
 54. 2013 11 30 - Naujokų priėmimas į bendruomenę
 55. 2013 11 01 ir 03 - Su malda per kapines
 56. 2013 10 06 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 57. 2013 09 08 - Iškyla ant Stalo kalno
 58. 2013 08 17-31 - Rekolekcijos Trinapolyje
 59. 2013 07 25 - Maldinga kelionė baidarėmis Neries upe
 60. 2013 06 15 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 61. 2013 06 09 - Išvyka į Kernavę ir jos apylinkes
 62. 2013 05 19 - Galilėjiečių Sekminės Guopstose
 63. 2013 05 12 - Maldinga popietė ant Stalo kalno
 64. 2013 04 27 - Bendruomenės narės laidotuvės ir naujokės priėmimas
 65. 2013 04 07 - Siekio atnaujinimas
 66. 2013 01 26 - Bendruomenės naujokų priėmimas
 67. 2012 11 01 ir 04 - Su vilties žiburėliais per kapines
 68. 2012 10 07 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 69. 2012 09 23 - "Liepsnojančiais vežimais" į Guopstas
 70. 2012 09 09 - Iškyla ant Stalo kalno
 71. 2012 08 19-09 01 - Rekolekcijos Trinapolyje
 72. 2012 07 15 - Išvyka į Trakus ir Varnikus
 73. 2012 06 03-23 Prisiminimų dienos
 74. 2012 06 16 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 75. 2012 05 27 - Sekminės Guopstose
 76. 2012 05 20 - Iškyla ant Stalo kalno
 77. 2012 04 21 - Naujų narių priėmimas
 78. 2012 04 15 - Siekio atnaujinimas
 79. 2012 01 14 - Naujos narės priėmimas
 80. 2011 12 10 - Adventinė vakaronė
 81. 2011 11 12-20 Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose
 82. 2011 11 01 - Eisena per kapines
 83. 2011 10 02 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 84. 2011 09 18 - Išvyka į Guopstas
 85. 2011 09 11 - Pažintinė kelionė į Šilėnus
 86. 2011 09 04 - Mokslo metų pradžios iškyla ant Stalo kalno
 87. 2011 08 14-27 - Rekolekcijos Trinapolyje
 88. 2011 07 27 - Lankėmės Tuskulėnų memoriale
 89. 2011 06 12 - Iškyla ant Stalo kalno
 90. 2011 06 11 - Bendruomenės susirinkimas Sekminių išvakarėse
 91. 2011 05 28 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 92. 2011 05 22 - Išvyka į Guopstas
 93. 2011 04 30 - Bendruomenės jubiliejaus šventimas
 94. 2011 04 25 - Siekio atnaujinimas
 95. 2011 04 15 - Bendruomenės dešimtosios metinės

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie bendruomenę
Prisijungimas
Lankytojai
819521
ŠiandienŠiandien444
VakarVakar505
Šią savaitęŠią savaitę1524
Šį mėnesįŠį mėnesį10380
VisoViso819521
Statistik created: 2020-02-19T15:56:15+00:00
Lankosi svečių 9
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3895543

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias