DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

2018 m. rugpjūčio 12–15 d. Galilėjiečių bendruomenės narių nedidukas būrelis susirinko Trinapolio vienuolyno rekolekcijų namuose. Kaip ir kiekvienais metais rekolekcijas vedė Galilėjiečių bendruomenės vadovas kunigas Eitvydas Merkys.

Pagrindinė šių metų rekolekcijų tema, prie kurios kunigas Eitvydas kvietė mus stabtelėti ir susimąstyti yra apie tai, kas yra galilėjietis? Koks jo paveikslas pavaizduotas Biblijoje? Koks jo identitetas? Kaip ir kuo tai svarbu šių laikų krikščionims ir ypač Galilėjiečių vardu pasivadinusiai bendruomenei. Kunigas kvietė tylos rekolekcijų metu iškilusius klausimus, abejones, svarstymus atiduoti Dievui.

Kunigas Eitvydas sakė, kad Jėzus yra galilėjietis: „Tuo metu Petras sėdėjo kieme. Viena tarnaitė priėjo prie jo ir tarė: „Ir tu buvai su Jėzumi Galilėjiečiu“ (Mt 26, 69). Kunigas kalbėjo apie tai, kad dvasine prasme šių laikų galilėjietis – tai kiekvienas Jėzaus sekėjas, kuris eina paskui Jį, seka Juo, seka paskui Jį, liudija Jį.

Apie tai, kad žmogui gyvybiškai svarbu sekti Dievu laikantis Jo įsakymų rašoma tiek Senajame, tiek Naujajame Testamente. Šventajame Rašte apstu pavyzdžių, kas atsitinka kai žmogus nusigręžia nuo Dievo, pats save padaro dievu ir ... įpuola į nuodėmių liūną, kuris įtraukia žmogų ir atima iš jo tikrąją laisvę, dovanotą Dievo. Galilėjiečių bendruomenės vadovas tėviškai perspėjo, kad turime nuolat ištirti dvasias, kad per savo neišmintingumą ir neatsargumą nepatektume į pinkles šėtono, kuris visais laikais veikia įvairiausiais būdais ir netaptume jo bei pasaulio vergais.

Todėl turime būti uoliais ir nepavargstančiais Kelio – tai yra Kristaus – sekėjais. Turime sekti Dievo pasiuntiniais, kaip apaštalas Petras sekė angelu, kuris išlaisvino jį iš kalėjimo. Turime sekti ir žmonėmis, kurie seka Dievu ir tai liudija visu savo gyvenimu.

Nesekite pasauliu, nesekite tuo, kas pikta. Nesekite mirtimi. Saugokitės netikrų sekėjų, kurie dedasi maldingais, priešinasi Dievo žodžiui, kelia nesutarimus ir papiktinimus.

Sekite tais, kurie ieško teisumo, meilės, ramybės.

Prašykite Dievą ne tik žmogaus fizinio išgydymo, jam susirgus. Būtinai prašykite jo dvasinio išgydymo, nes nuodėmė stipriai susargdina žmogaus sielą.

Nuolatos melskitės. Dirbdami ir ilsėdamiesi. Melskitės už persekiotojus, melskitės, kad nepakliūtume į pagundą. Melskitės už tuos, iš kurių lūpų išgirdome apie Gerąją Naujieną. Melskitės už pašaukimus. Melskitės už save ir vieni už kitus, kad neužkietintume širdžių  ir brangintume Dievo žodį, gyventume juo.

Nuolat budėkite. Budėkite ne šiaip sau, bet turėdami tikslą, pakėlę akis į dangų, kaip vyrai galilėjiečiai. „Kai jie, akių nenuleisdami žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų. Štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: „Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų“ (Apd 1, 10 11).

Ir mes esame kviečiami pakelti akis į dangų– į mus nuolat žiūri Dievas, Jo akys nukreiptos į mus. Atsakykime Jam, eikime prie Jo.

Gyvenkite laukdami sugrįžtančio Jėzaus – „Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“  (Mt 24, 44).

Apie tai ir dar daug kita rekolekcijose mums kalbėjo kunigas Eitvydas, drąsindamas ištvermingai eiti Tiesos keliu ir siekti sąmoningo tikėjimo ir augti broliškoje meilėje, kuri yra kantri, maloninga, nepavydi, nesididžiuojanti ir neišpuikstanti, nepasiduodanti piktumui (pagal 1 Kor 13).

Nuoširdžiai dėkojame kunigui Eitvydui už globą ir lydėjimą žemiškoje TIKĖJIMO kelionėje. Dieve, globok mus, trokštančius tave geriau pažinti ir sekti Tavimi.

Po mūsų į Trinapolio rekolekcijų namus susirinko šiek tiek gausesnis būrelis dalyvių, kurie keletą dienų klausėsi kunigo Eitvydo konferencijų apie Jėzaus laikus, aplinką, gyvenimą, aprašytą Evangelijoje bei atskleistą archeologų ir apie izraelitų maldą Jėzaus laikais bei iš jos išsivysčiusią Bažnyčios maldą – Valandų liturgiją, kurią rekolekcijų dalyviai tris kartus per dieną giedodavo melsdami ir šlovindami Viešpatį.

Krikščioniško gyvenimo dienoms pasibaigus Trinapolyje įsivyravo visiška tyla, nes savaitei laiko liko tik penkios sesės atlikti Dvasinių pratybų pagal šv. Ignacą Lojolą, su asmenišku kunigo Eitvydo palydėjimu. Tai ypatinga dvasinė patirtis gerai pažįstama mums galilėjiečiams, atlikusiems tokias pratybas, kurios labai patartinos bei naudingos kiekvienam einančiam tikėjimo keliu ir trokštančiam gilesnio ryšio su Dievu, dvasinio atsinaujinimo ir savo gyvenimo reformos.

Seseriška padėka sesėms Daliai ir Ramutei bei kitoms galilėjietėms, kurios su atsidavimu bei begaliniu rūpesčiu rekolekcijų dienomis prižiūrėjo kunigo mamytę ir savo tarnyste prisidėjo prie kunigo apaštalinės tarnystės bei misijos.

 

Daugiau straipsnių...

 1. 2018 06 16 - Maldingas žygis Vilniaus Kalvarijomis
 2. 2018 04 15 - Siekio atnaujinimas
 3. 2018 03 29-31 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 4. 2018 03 23 - Lietuvos šimtmečio paminėjimas
 5. 2017 11 01 ir 04 - Maldingos kelionės per kapines
 6. 2017 10 07 - Kelionė į Guronis, į Rožinio slėpinių parką.
 7. 2017 08 13-16 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 8. 2017 06 10 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 9. 2017 06 04 - Naujų narių priėmimas
 10. 2017 05 07 - Siekio atnaujinimas
 11. 2017 01 07 - Atsisveikinimas su sese Elenute K.
 12. 2016 11 01 ir 06 - Maldingos kelionės per kapines
 13. 2016 10 26 - Atsisveikinimas su sese Juoze Č.
 14. 2016 10 01 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 15. 2016 08 27 - Išvyka į Molėtų observatoriją
 16. 2016 08 14-17 - Bendruomenės rekolekcijos Trinapolyje
 17. 2016 06 23-07 23 – Maldingi atostogų žygiai
 18. 2016 06 11 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 19. 2016 05 06-08 - Nacionalinis Gailestingumo Kongresas
 20. 2016 04 24 - Naujo nario priėmimas į bendruomenę
 21. 2016 04 17 - Bendruomenės 15 metų sukakties šventimas
 22. 2016 04 10 - Trijų sesių priėmimas į bendruomenės naujokyną
 23. 2016 04 03 - Siekio atnaujinimas
 24. 2016 03 26 - Velykinio Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienio šventimas
 25. 2016 02 08 - Atsisveikinimas su sese Irena R.
 26. 2015 12 12 - Tarnystė Gailestingumo namelyje
 27. 2015 12 06 - Atlaidai Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje
 28. 2015 11 01-07 - Su malda per Vilniaus kapines
 29. 2015 10 03 - Maldinga kelionė į Rožinio slėpinių parką Guronyse
 30. 2015 08 16-29 - Rekolekcijos Trinapolyje
 31. 2015 07 25 - Paskutinis šios vasaros žygis baidarėmis
 32. 2015 07 18 - Evangelizacinis žygis baidarėmis
 33. 2015 07 04 - Žygis baidarėmis Merkiu
 34. 2015 06 23 - Naktinis Joninių žygis baidarėmis
 35. 2015 06 13 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 36. 2015 05 31 - Gegužinės gamtoje
 37. 2015 05 14 - Klausėmės nuostabaus koncerto Vilniaus sinagogoje
 38. 2015 04 12 - Siekio atnaujinimas
 39. 2015 04 02-05 - Didžiojo Tridienio šventimas Trinapolyje
 40. 2015 03 26 - Atsisveikinimas su sese Onute M.
 41. 2015 01 10 - Šeimadienis
 42. 2014 11 22 - Naujų narių priėmimas į bendruomenę
 43. 2014 11 02 - Kapų lankymas Visų mirusiųjų paminėjimo dieną
 44. 2014 11 01 - Kelionė per kapines su Visais Šventaisiais
 45. 2014 10 12 - Pirmą kartą Viešpaties dieną šventėme Mikalojaus bažnyčioje
 46. 2014 10 06 - Galilėjiečių pirmosios Mišios Mikalojaus bažnyčioje
 47. 2014 10 05 - Kelionė į Rožinio slėpinių parką
 48. 2014 09 28 - Šviesus atsisveikinimas su Šv. Kazimiero bažn. bendruomene
 49. 2014 09 21 - Atsisveikinimas su brangia sese Dovile
 50. 2014 08 17-30 - Rekolekcijos Trinapolyje
 51. 2014 07 10 - Įspūdžiai po plaukimo baidarėmis Nerimi
 52. 2014 06 15 - Pažintis su Mikniškių bendruomene
 53. 2014 06 08 - Pūčkorių pažintiniu taku
 54. 2014 06 01 - eisena-šventė „Šeima - gyvybės lopšys“
 55. 2014 05 18 - Išvyka į Guopstas
 56. 2014 04 21 - Galilėjiečių bendruomenės siekio atnaujinimas
 57. 2013 11 30 - Naujokų priėmimas į bendruomenę
 58. 2013 11 01 ir 03 - Su malda per kapines
 59. 2013 10 06 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 60. 2013 09 08 - Iškyla ant Stalo kalno
 61. 2013 08 17-31 - Rekolekcijos Trinapolyje
 62. 2013 07 25 - Maldinga kelionė baidarėmis Neries upe
 63. 2013 06 15 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 64. 2013 06 09 - Išvyka į Kernavę ir jos apylinkes
 65. 2013 05 19 - Galilėjiečių Sekminės Guopstose
 66. 2013 05 12 - Maldinga popietė ant Stalo kalno
 67. 2013 04 27 - Bendruomenės narės laidotuvės ir naujokės priėmimas
 68. 2013 04 07 - Siekio atnaujinimas
 69. 2013 01 26 - Bendruomenės naujokų priėmimas
 70. 2012 11 01 ir 04 - Su vilties žiburėliais per kapines
 71. 2012 10 07 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 72. 2012 09 23 - "Liepsnojančiais vežimais" į Guopstas
 73. 2012 09 09 - Iškyla ant Stalo kalno
 74. 2012 08 19-09 01 - Rekolekcijos Trinapolyje
 75. 2012 07 15 - Išvyka į Trakus ir Varnikus
 76. 2012 06 03-23 Prisiminimų dienos
 77. 2012 06 16 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 78. 2012 05 27 - Sekminės Guopstose
 79. 2012 05 20 - Iškyla ant Stalo kalno
 80. 2012 04 21 - Naujų narių priėmimas
 81. 2012 04 15 - Siekio atnaujinimas
 82. 2012 01 14 - Naujos narės priėmimas
 83. 2011 12 10 - Adventinė vakaronė
 84. 2011 11 12-20 Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose
 85. 2011 11 01 - Eisena per kapines
 86. 2011 10 02 - Išvyka į Rožinio slėpinių parką
 87. 2011 09 18 - Išvyka į Guopstas
 88. 2011 09 11 - Pažintinė kelionė į Šilėnus
 89. 2011 09 04 - Mokslo metų pradžios iškyla ant Stalo kalno
 90. 2011 08 14-27 - Rekolekcijos Trinapolyje
 91. 2011 07 27 - Lankėmės Tuskulėnų memoriale
 92. 2011 06 12 - Iškyla ant Stalo kalno
 93. 2011 06 11 - Bendruomenės susirinkimas Sekminių išvakarėse
 94. 2011 05 28 - Maldinga kelionė Vilniaus Kalvarijomis
 95. 2011 05 22 - Išvyka į Guopstas
 96. 2011 04 30 - Bendruomenės jubiliejaus šventimas
 97. 2011 04 25 - Siekio atnaujinimas
 98. 2011 04 15 - Bendruomenės dešimtosios metinės

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie bendruomenę
Prisijungimas
Lankytojai
818342
ŠiandienŠiandien345
VakarVakar380
Šią savaitęŠią savaitę345
Šį mėnesįŠį mėnesį9201
VisoViso818342
Statistik created: 2020-02-17T03:50:22+00:00
Lankosi svečių 18
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3889825

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias